DOPRAVNÉ INŽINIERSTVO

Sme moderná technologická spoločnosť so špecializáciou na komplexné služby v oblasti
dopravného inžinierstva, plánovania, digitalizácie a inteligentných riešení pre mestskú mobilitu.

Dopravné prieskumy

Krátkodobé, dlhodobé
Križovatkové, smerové, profilové, anketové a dotazníkové
Statickej, verejnej, cyklistickej, pešej dopravy

Dopravné štúdie a analýzy

Dopravné správanie a pohyby
Bezpečnostné analýzy
Zmena organizácie dopravy

Dopravno-kapacitné posúdenia

Všetkých druhov križovatiek
Profilov pozemných komunikácií
Pripojení – vjazdy, výjazdy statickej doprav
y

Parkovacia politika

Prieskumy a analýzy parkovania
Plánovanie, nastavenie a kontrola pravidiel
Výber technologických riešení
Monitorovanie a riadenie parkovania
Digitalizácia parkovania

Dopravné plánovanie
a modelovanie

Plány udržateľnej mobility
Generely motorovej a nemotorovej dopravy
Dopravno-urbanistické koncepcie
Dizajn mestského uličného priestoru

Projekčná a konzultačná
činnosť

Pozemné komunikácie
Mestská infraštruktúra
Chodníky a cyklotrasy
Parkoviská a spevnené plochy
Dopravné značenie

Inteligentné riešenia pre
mestskú mobilitu

Konzultačná činnosť v oblasti Smart Mobility & Smart Cities
Monitorovanie a riadenie dopravy
Ekosystém inteligentného parkovania
Cyklistická doplnková infraštruktúra

Digitalizácia dopravných dát a mestskej mobility

Integračná IoT platforma pre mestskú mobilitu a Smart Cities
Digitalizácia dopravných prieskumov a dát z dopravných senzorov
Integrácia a interoperabilita smart city & mobility riešení
Spracovanie, analýza, digitálny reporting a vizualizácia dát

ZAUJÍMA VÁS DOPRAVNÉ INŽINIERSTVO ?